Gallery

KBDS

Ms. Shaima Bahaduri

C. +93 79 347 9760
E. shaima.bahaduri@gmail.com
W. www.kaweyanbds.com

Kaweyan Export & Import

Kaweyan Cabs

C. +93 72 933 2332
E. kaweyancabs@gmail.com
W. www.kaweyancabs.com

Kaweyan Hospitality

E. kaweyan.kabul@gmail.com